Bước 1

Bước 1: Đặt sản phẩm cách lưng ghế văn phòng từ 10-15 cm